תנאי שימוש בפורטל

1. כללי
1.1 השימוש בפורטל בכתובת http://gshr.co.il/ (או כל כתובת חליפית) להלן: "האתר" או "הפורטל" ובתכנים המוצגים בו (להלן: "התוכן") יעשה על ידי המשתמש בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש דלהלן (להלן: "התנאים"). אנא קרא את התנאים בעיון רב, שכן השימוש בפורטל מהווה הסכמה לכל התנאים הכלולים בו.
1.2 האתר מציע מערכת לניהול ושיתוף נכסים על ידי מתווכים, וכן גישה על ידי רוכשים פוטנציאלים לצפייה נכנס מסוים על פי הרשאה ממתווך. כל חומר שיווקי או מידע על נכס המופיע בפורטל ו/או בכל קישור ו/או הפניה שתתבצע באמצעות הפורטל, הוא בבחינת מידע כללי בלבד ואין לראות בו חוות דעת או המלצה לרכישת נכס כלשהו. כל שימוש בפורטל או הסתמכות על תכניו תעשה על אחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש.
1.3 התנאים יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך בפורטל ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין חברת א.נ.ג.ל 8 אחזקות בע"מ מס' ח.פ 516196292 מרחוב ההסתדרות 145,חולון (להלן: "החברה").
1.4 התנאים מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם המקים חשבון מתווך בפורטל (להלן: "משתמש רשום") וכן כל משתמש העושה שימוש מזדמן בפורטל לצורך צפייה בנכסים בלבד (להלן: "משתמש מזדמן" ויחד עם משתמש רשום, להלן: "המשתמש") ומהווים הסכם משפטי מחייב (להלן: "ההסכם"), ובכפוף להם תוכל כמשתמש רשום ליצור פרופיל מתווך, ליצור כרטיסי נכסים, להעלות תמונות וסרטוני וידאו לאתר ולקבל מידע ו/או תכנים מסוגים ממשתמשים רשומים אחרים, לבצע חיפושים, לשלוח הודעות לשיתוף נכסים עם לקוחות ועוד, בהתאם להוראות ולכללים המפורטים להלן, וכמשתמש מזדמן, לצפות בנכסים ששותפו איתך על ידי משתמש רשום (להלן ביחד: "השירותים").
1.5 כל האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר – אף נקבה במשמע. כל האמור בתנאי שימוש אלה בלשון יחיד – אף רבים במשמע.
1.6 החלוקה בתנאי השימוש לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.
1.7 גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאים. אם אינך מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש בפורטל ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את התנאים, כולם או חלקם, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא קבלת הסכמת המשתמשים, בהודעה שתתפרסם באתר. התנאים המעודכנים יחייבו מרגע פרסומם בפורטל. באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתנאים. המשך השימוש באתר לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור המשתמש בדבר קבלת השינויים. מומלץ למשתמש לעיין בהוראות התנאים בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעיין בשינויים שחלו (אם חלו) בתנאי השימוש.
1.8 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התנאים לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות התנאים והן אשר תקבענה. אין בתנאי השימוש כדי לגרוע או לשנות מכל הסכם אחר בין המשתמש לבין החברה. יש לראות בתנאי שימוש אלה ובמסמכים ובהסכמים האחרים של המשתמש מול החברה כמשלימים אחד את השני. בכל מקרה של סתירה בין תנאי השימוש לבין הסכמים ומסמכים אלו, יגבר האמור בהסכמים ובמסמכים אלו.
1.9 האתר נועד אך ורק לשימוש מקצועי אישי ולא לשימוש סיטונאי כלשהו, אלא אם צוין אחרת במפורש. המשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בשירותים, ובתכנים של האתר לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, מלבד שיתוף נכס על ידי משתמש רשום עם משתמש מזדמן שהוא לקוח של המשתמש הרשום. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע ובתכנים המתפרסמים באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. המשתמש מתחייב כי הוא יימנע מלאגור מידע ותכנים הכלולים באתר באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע ותכנים כאמור ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת.
1.10 אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של החברה או כל חלק מהם ללא אישורה מראש ובכתב של החברה.
1.11 זמינות המידע, התכנים והשירותים המוצעים במסגרת האתר אינה תמידית ולעיתים אף כפופה להסכמים של החברה ו/או מי מטעמה עם צדדים שלישיים. לפיכך, החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר יישום, שירות, מידע או תוכן ספציפי מהאתר, מעת לעת, באופן מיידי וללא התראה מראש, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
1.12 תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד/לוח למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים. ניתן להשתמש באתר באמצעות מכשיר אשר תואם את דרישות ההפעלה של האתר. החברה אינה אחראית לכך כי דרישות אלו תהיינה תואמות למכשיר אשר ברשותך או שהאתר, כולו או חלקו, יפעל כהלכה במכשירך.
2. קניין רוחני
2.1 מלבד כאמור במפורש להלן לגבי תוכן המשתמשים, מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני (מכל סוג שהן) בפורטל, בשירותיו ובכל חומר הנכללים בפורטל הינם של החברה, או של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, החברה הינה הבעלים הבלעדי בזכויות היוצרים, בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, נתונים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד – למעט תכני המשתמשים (להלן: "המידע"). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה. המידע מוגן על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל זכות שלא הוקנתה לך במפורש על פי תנאים אלה תישמר בידי החברה ו/או של צדדים שלישיים בעלי הזכויות.
2.2 למניעת ספק, מובהר בזה, כי החברה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים בקשר עם זכות השימוש המוענקת למשתמש בכתובות, לרבות שמות מתחם (Domain Name) וכתובת דואר אלקטרוני (e-mail).
2.3 נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק (למעט העתקה לצורך שימוש אישי בלבד במסגרת שירותים המאפשרים זאת במפורש), לתקן, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לפרסם, להפיץ, להמיר קוד, להפריד, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך (reverse engineering), או למכור, להשכיר, להלוות באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מן המידע והתכנים הכלולים באתר ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה ו/או של בעל הזכויות בתכני האתר (לפי העניין). כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה או (לפי העניין של צדדים שלישיים), ללא הסכמתה המפורשת לכך של החברה או (לפי העניין) הצד השלישי הרלוונטי, בכתב ומראש.
2.4 סימני המסחר באתר הם קניינה של החברה או, אם פורסמו מטעמם של מפרסמים או שותפים עסקיים – קניינם של אלו בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש. המשתמש מתחייב שלא להסיר או להפריד מתכני האתר כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של החברה או צדדים שלישיים, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TM או ®).
3. שימוש באתר ובשירותים המוצעים בו
3.1 השימוש באתר ובתכנים המוצעים בו ניתן כמות שהוא (as-is). כל המידע והנתונים הכלולים באתר מעודכנים ונכונים אך ורק ליום המצוין בהם או לצדם. השימוש באתר ייעשה ללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג של החברה ו/או מי מטעמה לטיב, לאיכות, להיקף, לסוג, למידת הדיוק ו/או לאמינות התכנים שיוצעו במסגרת השירותים הניתנים באתר. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותים המוצעים בו ייעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
3.2 היה והמשתמש עושה שימוש באתר עבור אדם אחר, המשתמש מתחייב כי יש בידיו את כל ההסכמות, ההיתרים והאישורים להתקשר בשם אותו אדם מול החברה וכי אותו אדם יקבל על עצמו תנאי שימוש אלו, כאילו התקשר ישירות מול החברה. המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בכל נזק או אבדן שייגרמו לחברה ו/או מי מטעמה כתוצאה מתביעה ו/או דרישה שתועלה על ידי אדם בגין שימוש באתר, בתכנים ובשירותים המוצעים דרכו, בשמו על ידי המשתמש.
3.3 רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות, ורק הם.
3.4 החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ובכפוף לאמור בדין החל, החברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
3.5 המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם תנאי השימוש ו/או כל דין, היא תהיה רשאית להפסיק פעילותו של המשתמש באתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP או כל פעולה אחרת, להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.
4. תכני משתמשים
4.1 כל תוכן שיועלה לאתר על ידי משתמשים, ובכלל זה מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונות, גרפיקה ותכני וידאו ואודיו בבלוגים ו/או באלבומים ו/או בחדרי צ'אט ו/או כל חומר אחר המועלה על ידי המשתמשים לאתר ו/או למי מן השירותים (להלן: "תוכן משתמשים") הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש שהעלה אותו כאמור.
4.2 כל זכות יוצרים ו/או זכות קניין רוחני ו/או כל זכות אחרת בתכני המשתמשים, שייכת למשתמש אשר העלה אותם לאתר. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שכל תוכן משתמשים שפורסם או נשלח על ידו הוא באחריותו הבלעדית. המשתמש לא יאסוף נתונים על משתמשים אחרים ולא יספק מידע על פעולות בלתי חוקיות. כל שימוש על ידי צד ג' בתכני המשתמשים, ללא אישור בעל הזכויות, מהווה, בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים, התשס"ח–2007.
4.3 העלאת תכני משתמשים על ידי המשתמשים כפופה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה והנהלת האתר. אין בשליחתו של התוכן ו/או בבקשתו של המשתמש להעלאת תכני המשתמשים כדי לאשר את העלאתו ו/או כדי לחייב את החברה בהעלאת התוכן והחברה פטורה מכל טענה מטעם המשתמש בהקשר זה.
4.4 תוכן משתמשים מסוים עשוי להימחק באופן אוטומטי מן השירות, מעת לעת, כחלק מתהליך תחזוקת האתר השוטף.
5. הגבלת אחריות
5.1 מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלו, בכל מקרה ובשום מצב החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם של אלו לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי לכל אחד מאלה:
5.1.1 לכל הוצאה, אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים (לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב), אשר יגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באתר ו/או מעשה או מחדל של החברה ו/או מי מטעמה;
5.1.2 לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר ו/או בשירות הכלולים בו ו/או בכל הקשור עם מי מאלה (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בחברה, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר, ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי השימוש ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמש כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור;
5.1.3 לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים של המשתמש ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת).
5.1.4 לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת.
5.1.5 לכל הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו למשתמש כתוצאה מעדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של תכנים מהאתר ו/או הורדת האתר (או חסימת הגישה אליו) לפרקי זמן סבירים ומקובלים לצרכי תחזוקה ו/או שדרוג.
5.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל:
5.2.1 השימוש הרציף באתר תלוי, בין השאר, בזמינותן, תקינותן ושרידותן של רשת האינטרנט ו/או (לפי העניין) רשת התקשורת הסלולארית, אשר כידוע, בחלק מן הזמנים ו/או האזורים במדינת ישראל אינה מלאה ורציפה. החברה, מנהליה, עובדיה וכל הבאים מטעמה או הפועלים בשמה, לא יישאו באחריות לכל הפסד, הוצאה, אובדן או נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שנגרם בקשר לפעילות או אי פעילות של האתר, ובכלל זה (ומבלי לגרוע) בקשר לטעות, תקלה או כשל טכני או אחר בצפייה במידע.
5.2.2 האתר עשוי לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות, וכל משתמש באתר צריך שיהיה מודע לכך שאין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים ו/או בדרך העברתם.
5.2.3 רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. החברה נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן במסגרת השימוש באתר, אולם על המשתמש לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות לאתר. החברה אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו וכן מפני ווירוסים ו/או תוכנות אחרות היכולות לתקן, למחוק, להשחית, לפגוע, להזיק למידע ולמערכות. בגלישה באתר, ובמסירת פרטי המשתמש, המשתמש משחרר את החברה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמו בקשר לכך.
5.2.4 ייתכן כי במסגרת השימוש באתר עשויה החברה לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים (להלן: "אתרים מקושרים") בהם יוכל המשתמש, בין היתר, לקבל או לרכוש מוצרים ושירותים שונים. ייתכן כי באתרים ובדפים אלו יתבקש המשתמש להירשם, למסור פרטים שונים וכו'. מוסכם כי אין לחברה כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים אלו. מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של האתר אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים ודפים אלו, כמו גם כל פעולה אחרת שיבצע המשתמש בקשר אליהם הינן באחריותם של המשתמש ושל בעלי האתרים המקושרים בלבד ולמשתמש לא תהיה והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים כנגד החברה ו/או מי מטעמה הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו.
6. מידע מסחרי
6.1 החברה אינה אחראית לתוכן הפרסומים המפורסמים ע"י מפרסמים במודעות הפרסומיות בפורטל. כל חומר פרסומי שהועלה לאתר ע"י מפרסם הוא באחריותו הבלעדית. החברה אינה עורכת ו/או מפקחת על התכנים הפרסומים המועלים לאתר ואינה אחראית לתכנים המופיעים בהם. עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות להוריד פרסומת על פי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וזו תימצא פוגעת.
6.2 החברה לא תבדוק את התכנים המפורסמים במודעות המופיעות בפורטל, ואינה אחראית לאמור בהם. למען הסר ספק, החברה אינה ולא תהיה צד לכל עסקה בעקבות פרסום כאמור. המשתמשים והמשתמשים הרשומים מוותרים בזאת, על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה ביחס למידע, פרסומים ותכנים כאמור. עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות להוריד פרסומת על פי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וזו תימצא פוגעת.
7. Cookies
7.1 הגלישה בפורטל והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך שהחברה תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאתה עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" (Cookies) ו/או אמצעים דומים. החברה רשאית להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של החברה.
7.2 החברה עשויה אף להיעזר ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics ורשתות חברתיות אשר נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת, ועוד.
7.3 עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר או ממחשבים של צדדים שלישיים. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. העוגיות יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.
7.4 דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש על מנת לבחון אפשרות להסיר את אופציית העוגיות. נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.
8. הגנת הפרטיות
8.1 חברה מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") והיא תשמור על פרטיות המשתמשים ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען המשתמש או כל מידע אחר בנוגע אליה, וכן כל מידע הנוגע לשימוש המשתמש בפורטל, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי המשתמש עצמו. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש וכל מידע הנוגע לשימוש שהמשתמש עשה/עושה בפורטל במקרים הבאים:
(א) לחברות קשורות של החברה;
(ב) ככל שהעברת המידע נדרשת לצורך המטרות המפורטות בסעיף 7.2 להלן, לרבות לנותני שירותים חיצוניים.
(ג) אם נידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי, דרישה של רשות מוסמכת או לפי כל דין (למשל: בתי משפט, רשויות אכיפת החוק, רשויות המס, רשויות חקירה, רשויות מקרקעי ישראל, וכיו"ב);
(ד) אם נקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדנו בגין פעולות שבוצעו על ידיך וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה ו/או מי מטעמה;
(ה) אם החברה תארגן את פעילויותיה במסגרת גוף אחר – לרבות מיזוג עם גוף אחר – היא תהיה זכאית להעביר לגוף האחר את המידע, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;
אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל החברה כי ביצעת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם;
(ו) בכל מקרה שבו החברה תסבור בתום לב כי מסירת המידע נדרש כדי למנוע נזק לחברה, למשתמשים באתר או לצד שלישי כלשהו; ו-
(ז) על פי בקשתך המפורשת.
מובהר כי העברת המידע לצדדים שלישיים כמפורט לעיל תעשה באופן מידתי, ותכלול מידע רלוונטי בלבד, אשר העברתו נדרשת לצורך המטרות המפורטות בסעיף 8.3 להלן.
8.2 החברה תהיה רשאית להעביר את המידע (כולו או חלקו) לצדדים שלישיים כמפורט לעיל, אשר ממוקמים במדינות או בתחומי שיפוט בהם רמת ההגנה על פרטיות ואבטחת המידע שונה מזו הקיימת והנהוגה בישראל. בשימוש באתר ובמסירת המידע לחברה, אתה מסכים לכך שהחברה תהיה רשאית להעביר את המידע, גם לצדדים שלישיים, הממוקמים במדינות או בתחומי שיפוט אלו.
8.3 למשתמש רשום בלבד: בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, הנך מאשר, כי ידוע לך והנך נותן הסכמתך לכך, כי הפרטים אותם מסרת בעת הרשמתך לאתר הינם נכונים ומדויקים ונמסרו על ידך מרצונך החופשי, וכי ידוע לך שאינך מחויב על פי חוק למסור את המידע לחברה. עם זאת, ייתכן שללא מסירת מידע מסוים, החברה לא תוכל להציע או לספק לך שירותים מסוימים המוצעים באתר ו/או ייתכן שלא תוכל לעשות שימוש בכל האפשרויות, התכנים והמידע המוצעים באתר. עוד ידוע לך והנך נותן הסכמתך לכך, כי החברה תהא רשאית לעשות בפרטים כאמור שימוש, בין היתר למטרות גבייה, דיוור ישיר וקשר עם משתמשים רשומים, מתן שירות ללקוחות, ניהול מאגר מכוח חובה בדין, ניהול מועדון לקוחות, ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות. המשתמש מסכים כי לחברה תהיה זכות לפרסם את פרטי המשתמש במסגרת פרסום תוכן משתמשים שהמשתמש מעלה לפורטל.
9. דיוור שיווקי למשתמשים רשומים
9.1 החברה רשאית, אך לא חייבת, לשלוח למשתמשים רשומים, או לאפשר למשתמשים רשומים לשלוח ללקוחותיהם, פרסומים, מבצעים, הנחות, עדכונים, חידושים וכדומה (ביחד: "דיוור שיווקי") מעת לעת, בין היתר באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או SMS, בכפוף לקבלת הסכמת המשתמש הרשום בהתאם לאמור בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. דיוור שיווקי זה עשוי להכיל שירותים או מוצרים של החברה או מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים.
9.2 משתמש רשום שמעוניין שלא לקבל פניות באמצעות דיוור שיווקי רשאי, בכל עת, להודיע על כך לחברה בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים בתנאי שימוש אלה או בהתאם לפרטים המופיעים בדיוור עצמו, לפי בחירתו. מובהר כי החברה תהיה רשאית לשלוח למשתמש רשום דיוור שיווקי על סמך תוצרי עיבוד ואפיון המידע האישי של המשתמש הרשום שנמסר על ידו ו/או מידע אודות פעילותו באתר ו/או מידע האגור במערכות החברה, וזאת על מנת להציע למשתמש הרשום מוצרים או שירותים שונים שעשוי להיות לו עניין בהם.
10. ניתוק, הפסקה ושינויים בשירות
10.1 החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים ולהסיר תכנים ו/או אתרים מהשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך למשתמשים, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים למשתמש לפי שיקול דעתה הבלעדי, בנסיבות בהן משתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין, מסר פרטים שגויים בעת הצטרפות לשירותי החברה או בעת השימוש בהם, עשה מעשה או מחדל העלול לגרום להפרעה לשירותים, למשתמשים אחרים או לחברה או מי מטעמה או צד שלישי כלשהו, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי המשתמש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים, ולמשתמשים כאמור לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
10.2 כמו כן רשאית החברה בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות הדין, להגביל או להפסיק את פעילות האתר או החברה באופן זמני או לצמיתות, מבלי לתת כל הודעה מוקדמת., לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.
10.3 אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאים. החברה לא תהיה אחראית לאובדן מידע ו/או נזקים כלשהם הנובעים או הקשורים בהחלטה להפסיק או להשהות את פעילות האתר או החברה, בהתאם ובמידה האפשרית לפי הדין החל.
10.4 בנוסף, כל הפסקה או שינוי במתן השירותים כל עיכוב או חסימת גישה לשירות בשל כוח עליון, כגון מלחמה, שביתה, שריפה, הפסקת חשמל, מזג אוויר וכיו"ב, לא ייחשב כהפרה של הסכם זה ע"י החברה ולא יקנה למשתמש פיצויים ו/או זכות תביעה. החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים בפורטל, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע למשתמש.
10.5 למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם והחברה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כאשר היא משנה ו/או מסירה ו/או מעדכנת חלק מהשירות ו/או את כולו.
10.6 ככל שהנך מתנגד לשינויים שביצעה החברה, הנך מתבקש להימנע מלעשות שימוש בשירות. המשך השימוש שלך בשירות, לאחר ביצוע השינויים, יחשב כהסכמתך לשינויים שבוצעו.
10.7 החברה לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש ו/או על ידי צד שלישי.
11. שינויים בתנאי השימוש
11.1 החברה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לשנות ולעדכן את תנאי שימוש אלו בכל זמן נתון, על ידי פרסום גרסה מעודכנת. השינויים במסמך ייכנסו לתוקפם בתוך עשרה (10) ימים מיום עדכון המסמך, והמשך השימוש שלך באתר לאחר עשרת הימים יחשב כהסכמתך לשינויים שבוצעו.
11.2 במקרה של עדכון המסמך, החברה תעדכן את "תאריך העדכון" בראש המסמך. באחריותך לבדוק את מסמך תנאי השימוש ותאריך העדכון שלו מעת לעת. בכל מקרה בו החברה תבצע שינויים מהותיים בתנאי השימוש, החברה תעדכן על כך באמצעות פרסום באתר האינטרנט במקום בולט ו/או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת המעודכנת במערכות החברה.
12. הצהרות והתחייבויות המשתמשים
12.1 הנך מתחייב בזאת להשתמש בשירות בהתאם לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה ובהתאם לכל דין, לרבות דיני קניין רוחני וחוקי פרטיות מקומיים.
12.2 בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאים, מצהיר כל משתמש ומתחייב כלפי החברה כדלקמן:
א. כי הוא בן 18 לפחות.
ב. לא להשתמש ו/או להעלות לאתר תכנים ו/או תמונות ו/או קטעי וידאו אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור;
ג. לא לכלול בתכני המשתמשים המועלים על ידו לפורומים ו/או לאלבומים ו/או לכל שירות אחר של החברה חומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, המרדה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכו', הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין;
ד. כי במידה ויפר זכויות יוצרים מכל סוג בכל הקשור לכל שירות של החברה, לרבות העלאת תמונות ו/או תכני וידאו לאתר, כאשר הוא אינו הבעלים החוקיים של כל הזכויות בתכנים המועלים ובקשר עימם, הוא מייפה את כוחה של החברה להסיר מעצמה כל אחריות ולהעביר אל המשתמש כל תביעה בנושא; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לתבוע ממפר הזכויות כאמור, שיפוי בגין הנזקים שנגרמו לה.
ה. לא להעלות תכנים או לעשות שימוש אחר בפורט שיש בו משום שידור של "דואר זבל" ( ,("SPAM"או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות SMS שלא על-פי בקשת הנמענים;
ו. לא לעשות שימוש בשפה בוטה או גסה, שעשויה להעליב או לפגוע במשתמשים אחרים;
ז. לא להטריד משתמשים אחרים, לא לפגוע במשתמשים אחרים ולא לעבור על החוק בדרך אחרת;
ח. לא להעלות לאתר חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;
ט. לא להעלות לאתר חומר שידוע למשתמש שהוא שקרי או מטעה;
י. לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם;
יא. לא לכלול כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין;
יב. לא להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר, לרצח או לעבירה על החוק;
יג. לא לפרסם פרטים אישים של משתמשים אחרים או מספר טלפון;
יד. לא לערוך ו/או לפרסם כל פרסום מסחרי, סקרים או תחרויות באמצעות פורומים ו/או כל שירות אחר בפורטל, אלא במקומות המיועדים לכך ככל שישנם ובכפוף ליתר הוראות התנאים;
טו. לא להשתמש בשירותים של החברה לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין;
טז. לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals) , יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995;
יז. לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
יח. לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
יט. לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981;
כ. לא להפנות לכל קישור (link) או לתת הפניה אחרת לחומר שפירסומו נאסר לפי מסמך זה;
כא. לשמור בסוד ו/או לא לגלות ו/או לא להעביר לאחר או לאחרים, את סיסמאותיו האישיות (אם וככל שיימסרו לו כאלה על ידי החברה, ובכלל זה שם משתמש וסיסמת כניסה) ו/או את אמצעי הגישה לרשת האינטרנט, אשר יימסרו (אם יימסרו) לה ע"י החברה, אלא אם קיבל את הסכמת החברה לכך, מראש ובכתב;
כב. לא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם;
כג. לא לפגוע, להכביד או לשבש את פעולת האתר או השרתים המאחסנים את האתר, או להפר כל חוק, תקנה, דרישה, נוהל או מדיניות של שרתים כאמור, לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול ובלתי סביר על תשתית האתר או לעקוף את האמצעים בהם החברה משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר, לרבות אמצעים המיועדים למנוע שימוש בלתי מורשה באתר.
12.3 החברה רשאית לחסום משתמש שינהג בניגוד לאיזה מהתחייבויותיו כמפורט לעיל ולהסיר את התכנים שהעלה. בנוסף, החברה תהיה רשאית, מבלי לפגוע בזכויותיה האחרות, לחסום משתמש זה ולמנוע ממנו לגלוש בפורטל ולצרוך שירותים באמצעותו. משתמש שהורחק על ידי החברה ו/או נמנעה כניסתו לא יהיה רשאי לחזור ולגלוש גם תחת שם משתמש אחר.
12.4 המשתמש מתחייב לפטור את החברה באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו למשתמש והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני המשתמשים המועלים ו/או המופיעים בפורטל.
12.5 המשתמש יפצה וישפה את החברה מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו או ייגרמו לחברה ו/או לצד שלישי כלשהו, והקשורים במישרין או בעקיפין לתכני המשתמש המופיעים בפורטל ובכל שירות שבו, או הקשורים לשימוש שעשה המשתמש בפורטל ו/או בשירותים, וזאת לפי דרישתה הראשונה של החברה, והוא מוותר באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי החברה בקשר עם התכנים האמורים, הגלישה בפורטל והשימוש בשירותים האמורים.
13. שונות
13.1 דיני מדינת ישראל יחולו על התנאים ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, התנאים יפורשו על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליהם תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת"א-יפו בלבד. בכל שאלה או בקשה הנוגעת לשימוש בפורטל ניתן לפנות לחברה בהתאם לפרטי יצירת הקשר להלן.
13.2 במידה והוראה מהוראות תנאי השימוש, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.
13.3 כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של החברה על זכות כאמור.
14. צור קשר
במידה ויש לך שאלות בנוגע להסכם זה או במידה והנך זקוק לתמיכה כלשהי בשירות, הנך מוזמן ליצור עמנו קשר בכל בקשה בטופס כאן http://gshr.co.il/ ואנו נעשה כמיטב יכולתנו להשיב לך בהקדם האפשרי.